Regulamin i polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu
Regulamin szkoleń / kursów organizowanych przez
EUROPEJSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach/kursach organizowanych przez EUROPEJSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA REGON: 363512173, NIP: 9542761757 ul.Szkolna 26c, Dąbrowa Górnicza, kod 41-300,  kraj POLSKA
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016r do odwołania.
§ 2 Definicje
1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za
szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
2. Organizator – Fundacja EUROPEJSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA
3. Potwierdzenie – wiadomość email lub sms, wysłana do Klienta (na adres e-mail bądź nr telefonu podany przez klienta), potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia/kursu jego lub delegowanych przez niego osób.
4. Rezygnacja ze szkolenia/kursu – przesłanie pisemnej, PODPISANEJ informacji przez Klienta o wycofaniu uczestnika /-ków lub samego siebie z udziału w szkoleniu/kursie.
5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu/kursie poprzez zgłoszenia.
7. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie/kurs (dostępnym na stronie http://eurinks.eu lub wysłanie danych drogą mailową do Organizatora. Zgłoszenie jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno – prawnej lub dokonaniem zlecenia na warunkach zawartych tym regulaminie.
§ 3 Warunki płatności
1. Cena szkolenia/kursu nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
2. Po dokonaniu Zgłoszenia na szkolenie/kurs poprzez formularz zgłoszeniowy, osoby zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie/kurs najpóźniej 7 dni po dokonaniu zgłoszenia, w przypadku nie dokonania zapłaty za szkolenie/kurs organizator nalicza odsetki ustawowe.
3. Opłatę za szkolenie/kurs należy wnieść na konto Raiffeisen POLBANK : 17 1750 0012 0000 0000 3266 4838 Tytuł przelewu powinien być zgodny z wzorem tytułu umieszczonym na stronie internetowej Organizatora. W szczególności powinien zawierać tytuł szkolenia/kursu, miejsce realizacji (nazwę miasta),data spotkania oraz nazwisko Klienta lub Uczestnika.
4. Dokument księgowy zostanie wystawiony po zakończeniu szkolenia/kursu i wysłany na adres wskazany w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/kursie.
5. Klient dokonując zgłoszenia zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług.
2. Reklamacje składane za pośrednictwem poczty elektronicznej eurinks@gmail.com, muszą zawierać pełne dane identyfikacyjne i kontaktowe – zgodne z danymi podanymi podczas zakupu.
3. Reklamacje można wnieść w terminie 10 dni od dokonania zakupu.
4. Reklamacja musi zawierać przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację a także precyzyjne określenie roszczenia.
5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. EUROPEJSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA nie gwarantuje, że certyfikaty będą honorowane przez instytucje państwowe innych krajów. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia we własnym zakresie zgodności z prawem kraju, w którym będzie używał certyfikatu.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora wskazanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Europejski Instytut Kształcenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Europejski Instytut Kształcenia obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://eurinks.eu Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
Europejski Instytut Kształcenia nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Europejskiego Instytutu Kształcenia oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Europejski Instytut Kształcenia

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Europejskiego Instytutu Kształcenia możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Europejskiego Instytutu Kształcenia wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Europejskiemu Instytutowi Kształcenia zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Europejski Instytut Kształcenia wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone..

Niezapowiedziane Wiadomości
Europejski Instytut Kształcenia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Europejski Instytut Kształcenia rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Europejskiego Instytutu Kształcenia.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Europejskiego Instytutu Kształcenia.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Europejskie Instytutu Kształcenia przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Europejski Instytut Kształcenia nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Europejskiego Instytutu Kształcenia i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Europejski Instytut Kształcenia nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Europejskiego Instytutu Kształcenia mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Europejskiego Instytutu Kształcenia

W przypadku pytań proszę pisać:

eurinks@gmail.com